Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze Algemene Voorwaarden.
U kunt onze Algemene Voorwaarden ook hier in PDF bekijken en downloaden.

Algemene voorwaarden Koorevaar Auto’s

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Koorevaar Auto’s gevestigd te Noordeloos, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11069647 en haar afnemers en/of opdrachtgevers, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar eventueel door de opdrachtgever wordt verwezen, wijst de opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Overeengekomen afwijkingen beïnvloeden niet de overige voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven, en gelden nimmer voor meer dan één transactie. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

het voertuig: een personen auto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, een aanhanger of een combinatie daarvan, een scooter of een motorfiets;

de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw of gebruikt voertuig dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor; of de overeenkomst tot het verrichten van montage- demontage- , herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillig of wettelijke keuringen en schadetaxaties, ieder afzonderlijk tezamen aangeduid als “werkzaamheden”

de verkoper: Koorevaar Auto’s

de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuw of gebruikt voertuig dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt

de opdrachtnemer: Koorevaar Auto’s

de opdrachtgever: diegene die de opdrachtnemer opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot voertuigen, onderdelen en/of toebehoren daarvoor.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes die door verkoper/opdrachtnemer worden aangeboden zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen.

3.2 Specificaties in de breedste zin en andere omschrijvingen zijn altijd zo nauwkeurig mogelijk maar zijn voor verkoper/opdrachtnemer nooit strikt bindend en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Koper/opdrachtgever kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de specificaties en andere omschrijvingen.

3.3 De aanbieding of offerte van de verkoper/opdrachtnemer wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding of offerte door de koper/opdrachtgever is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

3.4 De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper/opdrachtgever is voorts slechts geldig als deze door de verkoper/opdrachtnemer is bevestigd.

3.5 Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits het voertuig onverkocht is gebleven.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch aangegaan.

4.2 De overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat verkoper/opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering is begonnen.

4.3 De overeenkomst voor een elektronisch door de koper/opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de verkoper/opdrachtnemer is bevestigd.

4.4 Van een schriftelijke overeenkomst wordt desgewenst een afschrift aan de koper/opdrachtgever verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

4.5 Indien een overeenkomst mondeling is aangegaan, geldt de schriftelijke bevestiging van de verkoper/opdrachtnemer, dan wel de factuur van de verkoper/opdrachtnemer dan wel andere documenten van de verkoper/opdrachtnemer als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle door de verkoper/opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en overige bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Verkoper/opdrachtnemer is bevoegd overeengekomen prijzen achteraf te wijzigen indien een van de prijsbepalende factoren hiertoe aanleiding geeft. Prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst, mits de prijsstijging niet meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt.

5.3 Werkplaatsuurtarieven zijn niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.

5.4 Alle prijzen zijn berekend op basis van levering ter vestigingsplaats van verkoper/opdrachtnemer. Bij

aflevering elders zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud en Retentierecht

6.1 Alle geleverde en nog op te leveren zaken in het kader van de overeenkomst, blijven eigendom van verkoper/opdrachtnemer totdat koper/opdrachtgever alle vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst ten volle heeft voldaan. Koper/opdrachtgever is, zolang het voertuig niet in eigendom op hem is overgegaan, verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en doen onderhouden.

6.2 Verkoper/opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig, indien en voor zolang als:

– Koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet;

– Koper/opdrachtgever de kosten van eerdere door de verkoper/opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan hetzelfde voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet;

– Koper/opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de verkoper/opdrachtnemer niet of niet geheel voldoet.

Artikel 7 – Vervangen onderdelen

Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst, eigendom van de verkoper/opdrachtnemer zonder dat de koper/opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding of teruggave

Artikel 8 – Schadetaxatie

Indien de verkoper/opdrachtnemer in opdracht van de koper/opdrachtgever een schadetaxatie heeft verricht worden de kosten die hiervoor zijn gemaakt in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling van het totale door koper/opdrachtgever verschuldigde bedrag dient contant te geschieden bij aflevering van het voertuig of de onderdelen of na verrichte diensten. Onder contante betaling wordt ook verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van verkoper/opdrachtnemer op het tijdstip van levering.

9.2 Indien betaling achteraf is overeengekomen dient de betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door verkoper/opdrachtnemer te zijn ontvangen.

9.3 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft is koper/opdrachtgever per direct de alsdan toepasselijke wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd zonder dat verkoper/opdrachtnemer hiervan melding hoeft te maken.

9.4 Koper/opdrachtgever is een vooruitbetaling of aanbetaling verschuldigd indien op zijn verzoek door verkoper/opdrachtnemer klant specifieke aanpassingen aan het voertuig worden aangebracht. De hoogte van deze aanbetaling wordt door verkoper/opdrachtnemer bepaald.

Artikel 10 – Aflevering

10.1 De door verkoper/opdrachtnemer genoemde levertijd is indicatief, koper/opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

10.2 Aflevering vindt plaats op een door verkoper/opdrachtnemer aangewezen locatie

10.3 Indien verkoper/opdrachtnemer op verzoek van koper/opdrachtgever voor verzending van goederen zorgdraagt dan geschiedt dit vervoer altijd voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.

Artikel 11 – Garanties en gebreken

11.1 Op het voertuig, (nieuwe) onderdelen, materialen en accessoires is geen andere garantie van toepassing dan die welke door verkoper/opdrachtnemer wordt verstrekt en zoals vermeld in de aan de koper/opdrachtgever verstrekte garantieformulieren en de te deze zaken geldende wettelijke rechten.

11.2 De koper/opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de garantie indien:

– De koper/opdrachtgever of een derde werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de zaken en/of

diensten waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper/opdrachtnemer;

– De koper/opdrachtnemer niet binnen veertien dagen na het ontdekken van een gebrek of gebreken deze schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de verkoper/opdrachtnemer indient;

– De verkoper/opdrachtnemer niet door de koper/opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld het

gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen;

– De koper/opdrachtgever geen garantie bij de overeenkomst heeft afgesloten.

11.3 Koper/opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle voor hem van belang zijnde specificaties ten aanzien van het onderwerp van de overeenkomst. Koper/opdrachtnemer is gerechtigd gedegen onderzoek te doen, de zaak zelf te inspecteren of voor eigen rekening te laten inspecteren voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst.

11.4 Verkoper/opdrachtnemer kan geen garanties afgeven betreffende het niet aanwezig zijn van verborgen gebreken, of over de levensduur van verkochte zaken.

11.5 In geval van enige garantie is verkoper/opdrachtnemer slechts gehouden tot vervanging of aanvulling of reparatie van de zaak (waarvan de keuze uitsluitend door verkoper/opdrachtnemer gemaakt kan worden), mits de tekortkoming niet het gevolg is van normale slijtage en gebruik, handel of nalaten van de koper/opdrachtgever of derden, een van buiten komende oorzaak of te maken heeft met gebruikelijke afwijkingen.

11.6 Klachten dienen binnen zo snel mogelijk maar altijd binnen 8 dagen nadat koper/opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming heeft ontdekt bij verkoper/opdrachtnemer te worden ingediend.

11.7 Koper/opdrachtgever verplicht zich bij aflevering de zaak te onderzoeken of er sprake is van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals bijvoorbeeld krassen deuken etc. Na aflevering is reclame op dit soort gebreken niet meer mogelijk.

Artikel 12 – Ontbinding

12.1 Indien koper/opdrachtgever ook na schriftelijke ingebrekestelling gedurende 14 dagen zijn verplichtingen jegens de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij verkoper/opdrachtnemer alsnog de uitvoering van de overeenkomst verlangt.

12.2 Verkoper/opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang indien koper/opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement is gesteld of dit heeft aangevraagd. In deze gevallen vervalt enige vorm van schadevergoeding of garantie door verkoper/opdrachtnemer.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Verkoper/opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

13.2 Verkoper/opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die als gevolg van haar handelen is ontstaan. Indirecte schade of gevolgschade zijn van vergoeding uitgesloten.

13.3 Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken die zich in of aan de het voertuig of andere zaak bevinden die koper/opdrachtnemer onder zich heeft.

13.4 Verkoper/opdrachtnemer is slechts gehouden die schade te vergoeden waartegen verkoper/opdrachtnemer is verzekerd. Een bedrag hoger dan het maximaal verzekerde komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

13.5 Koper/opdrachtgever dient vermeende schades altijd binnen 24 uur na aflevering aan verkoper/opdrachtgever te melden waarna de verkoper/opdrachtnemer in de gelegenheid dient te worden gesteld de schade te beoordelen en te herstellen dan wel ongedaan te maken. Vergoedingen van reparaties door derden worden nimmer door verkoper/opdrachtnemer gehonoreerd.

Artikel 14 – Overmacht

In geval de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht zoals is bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek onmogelijk wordt is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit overeenkomsten kunnen door de koper/opdrachtgever slechts worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de verkoper/opdrachtnemer is gevestigd.

15.3 Verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd geschillen voor te leggen aan zowel de bevoegde rechter in het arrondissement waar zijzelf of in het arrondissement waar de koper/opdrachtgever is gevestigd.